Thanh Long ruột trắng

Thanh Long ruột đỏ

TOYOTA YARIS G 1.3 AT